Politika kvaliteta

Nips Group - HACCP Preduzeće NIPS Group d.o.o. je jedno od vodećih preduzeća u Srbiji po pitanju kvaliteta svojih proizvoda.

Da bi se održalo na tom mestu preduzeće je prinuđeno da neprekidno unapređuje kvalitet svojih proizvoda, zadovoljavajući na taj način potrebe i očekivanja postojećih i potencijalnih korisnika. Stoga preduzeće NIPS Group d.o.o. uvodi i održava sistem upravljanja bezbednošću hrane prema zahtevima CODEX ALIMENTARIUS: RECOMMENDED INTERNATIONAL CODE OF PRACTICE, GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CAC/RCP 1/1969, rev.4 / 2003.

Svi zaposleni dužni su da se pridržavaju utvrđenih zahteva za sistem upravljanja bezbednošću, a istovremeno imaju pravo da sa svojim predlozima poboljšaju postojeći način rada i tako doprinesu još boljem kvalitetu procesa i proizvoda.

Ključni faktor uspeha našeg preduzeća leži u stalnoj komunikaciji sa korisnicima, što nam omogućava da blagovremeno identifikujemo njihove potrebe i očekivanja, blagovremeno prepoznamo uzroke potencijalnog nezadovoljstva korisnika, i eliminišemo ih. 

Ciljevi politike kvaliteta našeg preduzeća su: 
  • Liderstvo na tržištu
  • Ispunjenje zahteva korisnika
  • Visok nivo profesionalizma prema našim partnerima
  • Odgovarajući poslovni rezultati i profit
  • Osposobljavanje, obrazovanje i motivacija zaposlenih za kvalitet
  • Uspostavljanje i održavanje radne metodologije prema principima Dobre Proizvođačke i Dobre Higijenske Prakse (GMP i GHP)
  • Proizvodnja higijenski ispravnih proizvoda prema HACCP principima i odgovarajućoj zakonskoj regulativi
  • Konstantno unapređenje i poboljšanje sistema

Primena ove politike osigurava da preduzeće neprekidno, na blagovremen i cenovno pristupačan način ispunjava zahteve i očekivanja korisnika vezana za bezbednost i kvalitet proizvoda. 

Politika kvaliteta NIPS Group d.o.o. se preispituje svakih dvanaest meseci kako bi se obezbedila njena aktuelnost i usklađenost sa tržišnim zahtevima.