Prerada žita

Jedan od najznačajnijih tehnoloških postupaka u procesu prerade pšenice predstavlja priprema pšenice za mlevenje. U okviru ovog odeljenja razlikuju se faze komponovanja mlevne smeše, izdvajanja primesa, hidrotermička priprema zrna za mlevenje i završna površinska obrada zrna.

Postupak pripremanja mlevne smeše ostvaruje se unutar silosa za žito u koji može biti dopremljano više vrsta pšenice sa različitim tehnološkim svojstvima. Nakon utvrđivanja optimalnih odnosa partija pšenice, a što se izvodi u laboratoriji podešavajući optimalna tehnološka svojstva mlevne smeše, pšenica se upućuje u postupak prerade.

Postupak prerade pšenice predstavlja kompleksan postupak selektivnog usitnjavanja koje se naizmenično u više faza smenjuje sa postupkom razvrstavanja mliva po krupnoći i kvalitetu.

Odeljenje za pripremu pšenice opremljeno je uređajem za automatsko merenje vlage pšenice kao i doziranje vode. Ovim se rešava problem ujednačenog vlaženja zrna, a tim i ustaljen kvalitet pripreme.
Brašno iz mlina, već sortirano u tipove, odlazi u silos za brašno ili na sitno pakovanje. 

Iz silosa za brašno vrši se utovar u cisterne ili se brašno odvodi na liniju za uvrećavanje.